Associacio Catalana de Guies de Pesca

ASSOCIACIÓ

President : Joan Serra Gros

 

Secretari : Pere Barberà Serra

 

Tresorer : Antoni Alavedra Cabeza

L’Associació Catalana de Guies de Pesca (ACGP) és una entitat creada el 14/152/2019 inscrita en data 25/02/2020 amb el número 67202 a la secció 1a del registre d’associacions de la Direcció general de Dret o Entitats Jurídiques de la Generalitat.

Els fins de l’associació són:

 • Defensar els interessos socials dels guies, agències i zones privades de pesca.
 • Vetllar per tal que tots els guies, agències i zones privades que actuen a Catalunya compleixen la legislació pròpia.
 • El desenvolupament rural per la via de la pesca guiada i el turisme de pesca.
 • Actuar com a grup d’interès i d’influència davant les administracions.
 • Millorar la qualificació laboral dels guies de pesca.
 • Aconseguir millores condicions quant a les assegurances obligatòries, condicions laborals i fiscals, descomptes i beneficis econòmics en general.
 • Assessorament i recolzament dels guies, agències i zones privades.
 • Reciclar, assessorar i ampliar els coneixements dels guies, agències i zones privades.
 • Fomentar, desenvolupar, promoure i divulgar la pesca guiada i el turisme de pesca.
 • Ensenyar, educar, formar i millorar tècnicament els guies, agències i zones privades.
 • Col·laborar i recolzar entitats i federacions esportives, associacions civils, administracions, cossos de seguretat i personal de vigilància relacionats amb la pesca guiada i el turisme de pesca.
 • La conservació, recuperació i restauració dels ecosistemes aquàtics continentals i marítims, del patrimoni natural i de la biodiversitat i l´ús sostenible dels recursos naturals.
 • Donar suport al voluntariat ambiental i a la participació ciutadana.
 • Col·laborar amb institucions d’investigació, desenvolupament, innovació, qualificació professional i desenvolupament rural.
 • Assistir a fires, congressos exposicions i similars.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Cobrament de quotes dels socis i aportacions externes.
 • Organització d’esdeveniments turístics, socials, de formació o d’altra mena.
 • Establiment de convenis, consorcis, acords de col·laboració i figures similars.
 • Obtenció de descomptes i millores econòmiques per als seus associats.
 • Obtenció de patrocinis, mecenatges, ajuts, subvencions i d’altres fons econòmics.
 • Qualsevol altra actuació dirigida a la consecució dels fins de l’associació.

En queda exclòs l’ànim de lucre.

Consentimiento de Cookies con Real Cookie Banner